Äritingimused

Firma Gizmania s.r.o., asukohaga Bubenské nábřeží 306/13, saal nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID nr: 24208230, registreeritud Praha linnakohtu äriregistris, osakond C, insert 188745 (edaspidi "Müüja") avaldab käesolevaga oma tingimused (edaspidi "T&A"), mis kehtivad Müüja poolt oma e-poes - e-poes https://www.gizmania.ee/ (edaspidi "Veebileht") pakutavate kaupade ostmisel.

Tingimusi kohaldatakse mutatis mutandis ka kauba ostmisel Müüja kauplustes, kui suhte olemus vastab sellele - eelkõige puuduste - nõuete - vastutuse regulatsioonile.

KAUBANDUSLIKUD TINGIMUSED

I. ÜLDISED TINGIMUSED

Tellimuse esitamisega nõustub Ostja käesolevate Müüja T&A-dega, mis reguleerivad poolte vastastikuseid õigusi ja kohustusi Müüja poolt kaupade müügist tulenevates suhetes. Ostja ja Müüja vahelisi suhteid reguleerivad käesolevad TÜKid, mis on mõlemale poolele siduvad, kui sõlmitud lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Tegevusjuhend määratleb Müüja ja tema klientide (ostjate) õigused ja kohustused ning moodustab oma kehtivas sõnastuses ostulepingu (kauba tarnimise kohta) sisu või on selle lahutamatu osa. Õigused ja kohustused, mis ei ole sõnaselgelt reguleeritud käesolevate ostutingimustega, on reguleeritud asjakohaste õigusaktide, eelkõige tsiviilseadustiku (seadus nr 89/2012 Coll.) sätetega, nagu neid on muudetud.

II. TEAVITAMISVALITSUS

Müüja teavitab käesolevaga Ostjat ja Ostja kinnitab tellimuse esitamisega, et Müüja on teda teavitanud ja teavitab teda järgmisest:

(i) Müüja isikuandmed: Müüja on Gizmania s.r.o., asukohaga Bubenské nábřeží 306/13, saal nr 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID nr: 24208230, registreeritud Praha linnakohtu poolt peetavas äriregistris, C-osakond, lisa 188745.

(ii) kaupade või teenuste (edaspidi "kaubad") nimetus ja nende peamiste omaduste kirjeldus: on märgitud saidil iga kauba kohta eraldi või lingiga - prolink teistele veebilehtedele (tootja/turustaja jne),

(iii) Kauba hind, sealhulgas kõik maksud, tasud ja muud sarnased rahalised soodustused: see on alati märgitud iga kauba puhul eraldi ja on lõplik ning müüjal ei ole õigust seda ühepoolselt mingil viisil tõsta; kui kauba laad ei võimalda seda hinda mõistlikult ette kindlaks määrata, on selle arvutamise konkreetne meetod alati kauba puhul märgitud,

(iv) makseviis (sealhulgas tagatisraha maksmise kohustus): see on alati märgitud Ostja valikuga iga Kauba puhul, pakutavate makseviiside valik on Ostja otsustada ja valitud makseviisi ei saa hiljem muuta ilma Müüja nõusolekuta,

(v) kauba tarne- või täitmisviis: on alati märgitud Ostja valikuga iga kauba puhul eraldi, pakutavate tarne-/saatmisviiside valik on Ostja otsustada ja valitud tarneviisi ei saa hiljem muuta ilma Müüja nõusolekuta,

(vi) Kauba tarne- või täitmise aeg: Kaupade pakkumine Veebisaidil näitab, kas kaup on saadaval

(vii) Kauba tarnekulud: need on alati märgitud iga Kauba tarneviisi puhul, Kauba tarneviisi valimisega valib ja nõustub Ostja ka vastava kulu - Kauba tarne eest makstava hinna,

(viii) teave puuduste esinemise õiguse kohta, vajaduse korral ka kvaliteedigarantii, müügijärgse teeninduse ja nende tingimuste kohta: Ostjal on puuduste esinemise õigus ja Müüja osutab teenust tingimustel, mis on täpsemalt sätestatud käesolevates tegevusjuhistes, eelkõige käesolevate tegevusjuhiste artiklis X,

(ix) et Müüja säilitab digitaalsel ja kaitstud kujul Ostjaga kauba tarnimise lepingu sõlmimise aluseks olevate tellimuste sisu, sealhulgas Ostja esitatud isiku- ja muud andmed, ning kasutab nende kaitsmiseks ajakohaseid tehnilisi meetmeid, mis vastavad praegu kasutusel olevatele tavapärastele tehnilistele süsteemidele ja turvalisusele; Ostjal on igal ajal õigus nõuda praegu kasutatavate tehniliste vahendite avalikustamist ja Müüja avalikustab need Ostjale taotluse korral ulatuses, mis on piisav Ostja teavitamiseks ja ilma Müüja ärisaladusi ja muud konfidentsiaalset teavet kahjustamata,

(x) et Müüja valduses olevad tellimuste ja muude andmete digitaalne sisu, kui see on olemas, on ühilduv (ja kasutatav) praegu üldkasutatavate digitaalsete vahenditega

(i) riistvara, st personaalarvutid Apple'i PC ja Mac platvormidel; ja

(ii) tarkvara - üldkasutatavad kontorisüsteemid, st eelkõige Microsoft Office'i kontoripakett - praegu kasutusel (eelkõige word, excel jne), Acrobat reader (eelkõige PDF-formaat), üldkasutatavad veebi/interneti formaadid (html-formaat). Vastavalt asjakohastele õigusnormidele edastab Müüja eespool nimetatud vorminguid ja nimetusi, püüdes muuta teatis arusaadavaks üldkasutatavas vormis,

(xi) sidevahendite kulud, kusjuures muud kulud, tasud jms ei ole seotud veebilehe kasutamisega/kasutamisega, välja arvatud vajalikud internetiühenduse tasud, mille kannab Ostja sõltuvalt tema poolt kasutatavast internetiühenduse teenusest,

(xii) taganemisvõimalusest, mille kohaselt on Ostjal õigus 60 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast (selle viimane osa), nagu on täpsemalt sätestatud käesolevate ÜTK IX artiklis,

taganeda kauba ostulepingust ilma põhjendusi esitamata,

(xiii) et Ostjal on õigus saata Müüjale kaebusi mis tahes viisil, mida Müüja kasutab, ja mis tahes küsimuses ning Müüja tegeleb nendega ja teeb kõik endast oleneva nende lahendamiseks, Müüja võib kaebuse lahendamiseks kasutada ka automatiseeritud sidesüsteemi; lisaks võib Ostja pöörduda kaebusega järelevalve- või riikliku järelevalveasutuse poole, milleks on (a) Tšehhi Kaubandusinspektsioon (www. coi.cz) - tarbijakaitse, (b) kaubanduslitsentside amet (www.statnisprava.cz) - kaubandus- ja teeninduskohustuste täitmise järelevalve, (c) isikuandmete kaitse amet (www.uoou.cz) - isikuandmete kaitse; kui pooled ei jõua oma vaidluste sõbralikuks lahendamiseks kokkuleppele, võib kumbki neist pöörduda pädeva kohtu poole,

(xiv) et tellimus või sellest tulenev ostuleping säilitatakse Müüja juures ja Müüja võimaldab Ostjale taotluse korral sellele juurdepääsu ning et hiljemalt Kauba üleandmise ajaks saadab/ekspordib Müüja Ostjale tema e-posti aadressile vastavalt tellimusele kinnituse sõlmitud ostulepingu kohta, mis vastab Ostja poolt tehtud Kauba tellimusele

 (xv) et tellimus ja muud lepingu sõlmimisele viivad sammud ning veebileht on tšehhi keeles,

(xvi) et lepingu sõlmimine toimub vajalike andmete täitmisega - kauba tellimine veebilehe kaudu, st vajalike andmete täitmisega tellimuse/e-shopi vormil ja kauba kinnitamisega/tellimisega veebilehel, kinnitades/klõpsates nupule Osta kohe,

(xvii) juhul, kui andmete sisestamisel avastatakse enne Ostja poolt tellimuse kinnitamist/saatmist vigu, võib neid parandada samamoodi, nagu vastavad andmed sisestati,

(xviii)) et Ostjal on õigus lisaks kauba tellimusele/ ostulepingule laadida veebilehelt alla käesolevate Tingimuste tekst tekstina,

(xix) juhul, kui mingil põhjusel (viga vms.) erinevad käesolevate TÜKide sätted ostjate - tarbijate kaitseks kehtestatud seadusesätetest, siis ei võeta neid arvesse; see kehtib ka juhul, kui ostja loobub talle seadusega antud eriõigusest,

(xx) et Müüja tagab, et arvustused pärinevad Ostjalt, tagades, et arvustused toodete kohta postitatakse ainult nendelt Ostjatelt, kes on tegelikult ostnud kõnealuse Kauba (kellel on tarnitud või kogutud tellimus); ainult Ostja arvustused, mis pärinevad kauba tarnitud/koostatud tellimuses esitatud kontakt e-posti aadressilt, ja nii tarnitud kaupade puhul või Ostjalt, kes on sisse logitud kliendikonto all aadressil www. gizmania.cz, ja samuti ainult tema poolt ostetud Kaupade kohta; eespool nimetatud faktide kontrollimine toimub automatiseeritud süsteemi abil,

(xxi) Müüja võib anda soovitusi/soovitusi Kaupade kohta Veebilehtedel, mis põhinevad ümberarvutusalgoritmil, mis võtab arvesse müügihooaega, Kaupade müügile mineku kuupäeva, Kaupade praegust laoseisu, tellitud Kaupade arvu, Kaupade hinnangut, Kaupade Veebilehtedel näidatud kordade arvu, Kaupade määramist Müüja kataloogis olevatesse toote alamkategooriasse, hinnamarginaale ja partnerite turunduskampaaniaid; iga kategooria suhteline osakaal on sama, kuid iga kategooria puhul on võimalik erinevus +/- 20%; Müüjal on õigus muuta eespool nimetatud kategooriaid ilma neid siinkohal avaldamata; Ostja nõudmisel avalikustab Müüja kasutatud konkreetsed kategooriad ja nende osakaalud.

III. PAKKUMUSE KOHTA JA SELLINE KOKKUVÕTE

3.1. Ostjal on võimalus osta Müüja poolt pakutavaid Kaupu Veebisaidil asuva e-poe kaudu, st sõlmida Müüjaga Kaupade ostu-müügileping (edaspidi ka "Leping").

3.2. Kaupade ostmist veebilehe kaudu pakub Müüja oma jaemüügi raames ja see ei ole mõeldud Kaupade edasimüügiks Ostja äris. Juhul, kui Ostja soovib osta Kaupa oma äri - majandustegevuse teostamiseks, peab ta võtma ühendust müügiettevõttega Scoot Trade s.r.o., mis on Gizmania s.r.o. tütarettevõte.

3.3. Lepingu sõlmimine Ostja ja Müüja vahel toimub, täites vajalikud andmed, mis puudutavad kauba spetsifikatsiooni (kauba spetsifikatsioon, suurus, värvidisain jne), kauba makseviisi spetsifikatsiooni, kauba tarneviisi spetsifikatsiooni, ostja spetsifikatsiooni ja vajaduse korral muid vajalikke andmeid vastavalt kehtivale tellimisvormile/lepingu sõlmimisele. Ostjal on kohustus ja ka õigus kontrollida täidetud andmeid enne kauba lõplikku lähetamist/kinnitamist ning parandada/muuta täidetud andmeid samamoodi, nagu need sisestati. Kui tellimus on kinnitatud/saadud, mis toimub siis, kui Ostja kinnitab/klõpsab nupule Osta kohe, ei saa andmeid enam muuta ning tellimus on siduv ja leping on sõlmitud, välja arvatud allpool sätestatud juhtudel.

3.4 Sõltuvalt tehingu olemusest, mis ei ole tavapärane (kauba kogus, hinnasumma, saatmiskulud, vahemaad jne), on Müüjal õigus paluda Ostjat volitada/kinnitada tellimus muul sobival viisil (lisaks kinnitamisele Veebisaidil), nt telefoni teel või kirjalikult. Kui Ostja keeldub tellimust nõutud viisil kinnitamast, loetakse tellimus esitamata ja ostuleping sõlmituks.

Kui ostja keeldub tellimust nõutud viisil kinnitamast, loetakse tellimus esitamata ja ostuleping sõlmituks.

3.5 Kui Ostja ei maksa ostuhinda vastavalt tellimusele/lepingule, ei tarnita kaupu Müüja poolt ja leping/tellimus tühistatakse.

3.6 Müüja lubab põhjendatud juhtudel lepingu sõlmimist ka muul viisil kui veebilehe kaudu, st eelkõige e-posti teel suhtlemisel Müüjaga või telefoni teel jne. Sellisel juhul sõlmitakse leping ainult siis, kui:

(i) Ostja saab Müüjalt kaugside teel (eelkõige e-posti teel) kokkuvõtte kõigist lepingu olulistest üksikasjadest, s.t. kauba spetsifikatsioon, hind, kauba tarneviis, kauba tarnekulud, makseviis jne, ning samal ajal

(ii) ostja ei keeldu 12 tunni jooksul pärast eespool nimetatud lepingu kokkuvõtte kättesaamist e-posti teel kontaktvormi kaudu, märkides tellimuse numbri või muud Müüja poolt tellimuse identifitseerimiseks määratud andmed.

3.7 Müüja ei vastuta selle eest, et Ostja ei saa asjakohaseid elektroonilisi teateid või vajaduse korral tellitud kaupu kätte, kui tarne on tehtud Ostja poolt esitatud aadressidele, kuid asjaomased aadressid on (ainult/ainult) kolmanda isiku õigus võtta vastu või keelduda tarnimisest jne. Müüjal ei ole võimalik ega õigus veenduda ega kontrollida Ostja poolt Kauba tellimisel esitatud andmete õigsust. Ostja vastutab täidetud andmete täpsuse ja õigsuse eest ning kannab kõiki riske, mis on seotud kauba tellimisel sisestatud andmetega.

3.8 Müüjal on õigus kasutada tehnilisi/digitaalseid vahendeid, et kaitsta tellimisvormide automaatset (mitte inimlikku) täitmist.

3.9 Müüja ja Ostja vahelise lepingu sõlmimise aluseks on tellimisvormi nõuetekohane/korrektne täitmine kõigis kohustuslikes andmetes (vabatahtlike andmete täitmine toimub Ostja tahtel) Veebisaidil ning tellimuse lõplik kinnitamine/saatmine Ostja poolt, mis toimub kinnitamise/klõpsamise teel nupule [Osta kohe], Müüja kinnitab Ostjale kaugside abil tellimuse vastuvõtmist (eelkõige e-posti teel Ostja poolt esitatud aadressile).

3.10 Lepingu kohaselt on ostu/müügi objektiks ainult tellimuses/lepingus selgesõnaliselt määratletud kaubad, kui Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud teisiti.

3.11 Ostja tunnistab, et seoses ostude tegemisega veebilehe kaudu (ja ka kauplustes) ning vastavate andmete ajakohastamisega veebilehel võib juhtuda, et Ostja tellitud Kaubad on juba välja müüdud (kuigi need on veebilehe loetelus endiselt saadaval). Sellisel juhul teavitab Müüja Ostjat sellest asjaolust viivitamatult pärast sellest teadasaamist. Kui pooled ei suuda 2 päeva jooksul teisiti kokku leppida (pikendada tellimuse esitamise tähtaega või muul viisil muuta tellimust), lõpeb leping ja kummalgi poolel ei ole õigust nõuda tagasimakseid jne.

3.12 Müüja kohustub lepinguga tarnima ostjale:

- veatuid kaupu vastavalt veebisaidil kauba kirjelduses või kauba tellimuses esitatud spetsifikatsioonile või kauba tüübile tavapärastele omadustele

- vastavad kõigile Tšehhi Vabariigis kehtivatele standarditele, eeskirjadele ja määrustele,

- varustatud Tšehhi kasutusjuhendite ja remondiloenditega, kui see on kaubatüübi puhul tavapärane,

- varustatud Tšehhi kasutusjuhenditega ja remondiloenditega, kui see on kaubatüübi puhul tavapärane,

- maksudokument (arve) on füüsiliselt lisatud paberil tarnitud pakendile koos kaubaga ja/või on saadetud elektrooniliselt e-posti aadressile, kust tellimus esitati.

- maksudokument on lisatud paberil tarnitud pakendile koos kaubaga ja/või on saadetud elektrooniliselt e-posti aadressile, kust tellimus esitati.

3.13 Ostja nõudmisel väljastab Müüja Ostjale kauba ostu kohta kviitungi, millel on märgitud müügikuupäev, kauba kirjeldus, kauba hind, tarnekoht, tarnekuupäev koos Müüja identifitseerimisandmetega. Müüja järgib seda ka kauba tellimuse koopia saatmisega. Samal ajal edastab Müüja Ostjale hiljemalt Kauba üleandmise ajal Ostja tellimuses märgitud e-posti aadressile kinnituse sõlmitud ostulepingu kohta, mis vastab Ostja poolt tehtud kaubatellimusele.

3.14 Ostjal on võimalus juba sõlmitud Lepingust taganeda (tühistada või muuta tellimust), kui ta teatab sellest Müüjale, täites kontaktvormi siin või Kontaktide lehel 2 tunni jooksul alates Lepingu sõlmimisest (tehtud tellimuse kinnitamine) või tellimuse saatmisest pakendiliinile.

IV. TÄITMISKOHT/saatmise koht

4.1. Kauba täitmise - tarnimise kohaks on Ostja poolt Tellimuses/ Lepingus määratud koht. Müüja tarnib kõikidesse tarneaadressidesse Tšehhi Vabariigis ja SK-s.

4.2 Kaup tarnitakse Müüja laost või valitud kauplustest. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.3 E-poe kontaktpunkt on Müüja kliendikeskus aadressil Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale kauba üleandmisel Ostja poolt märgitud aadressile (sõltumata sellest, kes kauba üle võttis).

4.5 Kui Ostja tellib Kauba kolmanda isiku jaoks (leping kolmanda isiku kasuks), omandab kolmas isik Kauba omandiõiguse selle kättesaamisel (ja temast saab Kauba ostja koos kõigi õiguste ja kohustustega). Kui kolmas isik lükkab kauba tagasi, omandab Ostja õigused kaupadele ja leping kehtib jätkuvalt Ostja ja Müüja vahel. Kui Ostja müüb Kauba kolmandale isikule, ei teki kolmandal isikul Müüja suhtes mingeid õigusi.

4.6 Ostjal soovitatakse kauba kättesaamisel seda korralikult ja põhjalikult kontrollida ja uurida. Juhul kui Ostja avastab Kaubal puuduse või leiab muu mittevastavuse tellimusele, palutakse Ostjal sellest viivitamatult Müüjat teavitada allpool sätestatud viisil Kaubaga seotud puuduste (pretensioonide) esitamiseks.

4.7 Isiklik kättesaamine: Müüja võib lubada Kaupade isiklikku kättesaamist valitud Müüja kauplustes; see on märgitud Saidil tellimuse vormil isikliku kättesaamise võimalusena. Kaupade isiklikuks kättesaamiseks saab Ostja tekstisõnumi, mis teavitab teda tellimuse kättesaamise võimalusest.

V. HIND

5.1. Veebisaidil loetletud Kaupade ostuhinnad kehtivad Kaupade tellimise/lepingu sõlmimise ajal, mis toimub [Osta kohe] nupu kinnitamise/klõpsamise teel. Müüja jätab endale õiguse muuta hindu enne lepingu sõlmimist, s.t. ka kaupade otsimise ajal saidil, isegi kui kaup on pandud ostukorvi jne, on kauba lõplik hind alati selgelt näidatud enne kinnitamist/klikkamist nupule [Osta kohe].

5.2 Kui Kauba hinnas on trükiviga, müüakse kaup veavaba hinnaga, kui see oli ilmne, ja mitte ilmse, kuid tõendatava trükivea korral ei sõlmita lepingut.

5.3 Ostuhind loetakse makseviisi valiku osas tasutuks alles siis, kui kauba ostuhind on täies ulatuses Müüja kontole krediteeritud või kui kauba eest on tasutud sularahas Müüja kassas või kauba kättesaamisel maksmise korral laevafirmale.

5.4 Veebilehtedel Tellimuse ja sõlmitud Lepingu raames märgitud Ostuhind on Kaupade ostu lõplik hind (hind (i) tarne ja (ii) makseviisi eest on eraldi märgitud), sealhulgas kõik maksud, tasud jne, kui Veebilehtedel ja Tellimuses/ Lepingus ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud (konkreetse pakendi hind jne).

5.5 Müüja ei ole kohustatud, kuid tal on õigus esitada Ostjale arve või muu dokument hinna (ja selle tasumise) kohta. Tellimus/leping on tõendiks Müüja ja Ostja vahel kokkulepitud hinna suuruse ja selle tasumise kohustuse kohta.

5.6 Maksustatava tarne kuupäevaks loetakse kauba üleandmise kuupäev, kui kohaldatavas õiguses ei ole sätestatud teisiti.

5.7 Ostja maksab Ostuhinna Ostja valitud viisil, sealhulgas Ostja valitud kauba tarneviisi ja Ostja valitud makseviisi hinna.

VI. TULETAMISE AJAD

6.1. Müüja tarnib Kaubad veebilehe jaotises "Tarne" määratud tähtaja jooksul.

6.2 Kaup toimetatakse kohale Ostja valitud tarneviisiga, tingimusel, et Kaup antakse üle ja toimetatakse valitud vedajale (tarneviis) kohale Veebisaidil määratud aja jooksul. Kauba lõplik üleandmise aeg sõltub Ostja valitud tarneviisist. Kauba üleandmise tähtaeg võib olla määratud teatud intervalliga. Konkreetse tarneaja teatab Ostjale valitud vedaja.

6.3 Kui kauba tarneaeg ei ole konkreetselt määratud, on see 30 päeva alates tellimuse/lepingu saatmisest ja kauba kokkulepitud hinna, sealhulgas transpordikulude ja maksevahendite tasumisest. Kui tähtaeg on määratud päevades, on need tööpäevad, kui ei ole märgitud teisiti.

6.4 Kauba üleandmise tähtaeg algab tellimuse esitamise/lepingu sõlmimise kuupäevast ja juhul, kui on valitud, et kauba üleandmise hind tasutakse muul viisil kui kauba kättesaamise teel, siis kauba üleandmise hinna tasumise hetkest.

6.5 Kauba üleandmise tähtaega võib pikendada proportsionaalselt asjaoludega, kui viivituse põhjuseks on vääramatu jõud või asjaolud, mida ei ole põhjustanud Müüja, kuid maksimaalne üleandmise tähtaeg on 30 päeva.

6.6 Kui Müüja ei suuda kaupa ettenähtud tähtaja jooksul tarnida, teavitab Müüja sellest viivitamata Ostjat. Kui pooled ei suuda viie (5) päeva jooksul teisiti kokku leppida (kauba tarnekuupäeva pikendamiseks või muul viisil tellimuse muutmiseks), võib Ostja lepingust taganeda ja kummalgi poolel ei ole õigust nõuda hüvitist jms.

VII. KAUPADE TULETAMISE KULUD

7.1 Lisaks Ostuhinnale maksab Ostja Müüjale lisaks Kauba ostuhinnale ka Kauba kohaletoimetamise kulud/hinna Ostja poolt valitud Kauba kohaletoimetamise meetodi jaoks määratud hinnaga.

7.2 Kauba kohaletoimetamise - transpordi hind varieerub vastavalt Ostja poolt valitud Kauba kohaletoimetamise viisile ja sisaldab kõiki makse (eelkõige käibemaksu), tasusid jne.

7.3 Kauba kohaletoimetamise jooksev hind sisaldab käibemaksu ja on alati märgitud iga tarneviisi puhul. Arvestades võimalikke muudatusi Kaupade (vedajate poolt) tarne hindades, ei ole need hinnad siinkohal loetletud ja ajakohastatud, vaid alati Kaupade kohta saidil.

7.4 Müüja võib - vastavalt kauba kohaletoimetamise juures olevale teabele - tarnida teatud kaupu alates teatud ostuhinnast tasuta või soodushinnaga.

VIII. makseviis

8.1. Ostja on kohustatud tasuma Kauba hinna, st ostuhinna, Kauba üleandmise hinna ja Ostja valitud makseviisi hinna või muud kokkulepitud hinnad või tasud ühel Müüja poolt konkreetse Kauba jaoks kättesaadavaks tehtud viisidest, st eelkõige:

(i) sularahas - s.t. sularahas kohaletoimetamine,

(ii) online-makse Müüja kasutatava maksesüsteemi kaudu

(iii) pangaülekandega

IX. LEPINGUST TAGANEMINE VÄLJAPIDAMINE VÄLJAPIDAMISEKS, KAUBA VAHETAMINE

9.1. Ostjal on õigus taganeda veebilehe kaudu sõlmitud kauba ostulepingust/ veebilehe kaudu (kaugside vahendusel) tehtud kauba ostust ilma põhjendusi esitamata järgmistel tingimustel.

9.2 Ostjal on õigus taganeda Saidi kaudu sõlmitud lepingust ilma põhjendusi esitamata 60 päeva jooksul alates Kauba kättesaamise kuupäevast.

9.3 Ostja peab esitama Müüjale kirjaliku taganemisavalduse koos tagastatava kaubaga:

(i) posti teel aadressil Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

(ii) veebisaidil oleva vormi abil (ostulepingust taganemine); ostja lisab vormi koos arvega saadetisele,

(iii) muul sobival viisil - nt täitnud veebilehel oleva kontaktvormi.

9.4 Taganemisperiood on täidetud, kui taganemisavaldus saadetakse enne kohaldatava 60-päevase tähtaja möödumist.

9.5 Kui Ostja taganeb lepingust, peab Ostja saatma või andma Müüjale üle Müüjalt saadud Kaubad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemisavalduse saatmist. Kui tekib kahtlus, kas kaup on ostetud Müüjalt, on Ostja kohustatud Müüja nõudmisel tõendama, et kaup on ostetud Müüjalt taganemislepingu alusel. Ostja tagastab kauba Müüjale aadressil Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, kaup saadetakse tagasi tavalise paki kujul. Sularaha kättesaamisel ei võeta vastu! Ostja võib kauba tagastada ka ükskõik millises Müüja kaupluses.

9.6. Müüja tagastab Ostjale viivitamata, hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või Ostja poolt kauba saatmise kinnituse kättesaamisest, olenevalt sellest, kumb on varasem, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud raha, sealhulgas saatmiskulud, samal viisil, nagu see saadi, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Müüja hüvitab Ostjale muul viisil saadud raha ainult siis, kui Ostja on sellega nõustunud ja kui Müüja ei kanna sellega seoses täiendavaid kulusid. Ostja võib valida tagasimakse viisi, kas (i) tagasimaksega krediitkaardile, (ii) tagasimaksega PayPal-kontole või (iii) ülekandega pangakontole, mille number on märgitud taganemisavalduses, (iv) isiklikult Müüja kauplustes.

9.7 Kui Ostja on valinud kauba kohaletoimetamise viisi, mis erineb Müüja poolt pakutavast odavaimast kohaletoimetamise viisist, hüvitab Müüja Ostjale kauba kohaletoimetamise kulud summas, mis vastab odavaimale pakutavale kohaletoimetamise viisile. Kui Ostja taganeb Lepingust ainult osa Kauba osas (Ostja on ostnud ühe Lepingu/tellimuse raames rohkem kui ühe Kauba ja taganeb/tagastab ainult osa Kaubast) ja kogu Kauba tarne hind oli ühe Lepingu/tellimuse raames määratud/kokkulepitud ühes summas kogu Kauba kohta, siis ei tagasta Müüja Ostjale Kauba tarne eest makstud hinda (selline tarnehind tagastatakse ainult juhul, kui Ostja taganeb kogu Lepingust, st.

9.8 Kui Ostja taganeb Lepingust, kannab Ostja Kaupade tagastamise kulud Müüjale

9.9 Kui kaup tagastatakse pärast lepingust taganemist juba kasutatud, kahjustatud, saastunud või ilma kaubaga kaasas olevate dokumentideta, siis vastutab ostja müüja ees kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba käitlemisest muul viisil kui kauba olemuse, omaduste ja funktsionaalsusega tutvumiseks ("asendamine"). Müüja nõuab Ostjalt asendustasu, saates Ostjale Ostjalt Kauba ostu eest saadud raha, millest on maha arvatud asendustasu, või kui väärtuse vähenemine avastatakse alles pärast ostuhinna tagastamist, maksab Ostja asendustasu Müüjale kümne (10) päeva jooksul pärast maksunõuet.

9.10 Lepingu, mille esemeks on teenuse osutamine, ülesütlemise korral ja teenuse kasutamine on Ostja soovil alanud enne ülesütlemise tähtaja möödumist, tasub Ostja kuni ülesütlemise hetkeni osutatud teenuste hinna.

Kaubamüüja peab tasuma kuni ülesütlemise hetkeni osutatud teenuste hinna.

Kaubamüüja peab tasuma teenuste hinna.

9.11 Müüja ei võta Ostjalt kauba esimese vahetuse korral pakkimis- või postikulusid. Vahetus võib toimuda mis tahes Müüja ruumides, kusjuures toote koguhind on alati võrdne või suurem kui toote esialgne ostuhind. Kui uue toote hind on kõrgem, maksab ostja hinnavahe otse vahetuskohas. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, kasutamata, kahjustamata, kaasa arvatud kõik lisaseadmed, ja edasimüügiks kõlblik. Ostjale antakse tagastatud kauba kohta ostutõend.

X. VASTUTUS VIGADUSTE, TÕENDUSTE, RÕHUDEKIRJAD (KAEBUSED)

10.1. Vastutus puuduste, garantiide, puuduste kohaldamise eest on kirjeldatud Garantiipoliitika, mis on käesolevate tingimuste lahutamatu osa.

XI. MUUD TINGIMUSED

11.1 Juhul, kui Müüja pakub Ostjale kauba ostuga seotud täiendavaid soodustusi, näiteks kauba asendamine pikema aja jooksul jne, kehtivad sellised soodustused ja nendega seotud lisakohustused kauba ostmisel kokkulepitud tingimustel ja Müüja poolt asjakohastes materjalides esitatud tingimustel.

11.2 Ostja õiguste teostamisele kohaldatakse mutatis mutandis käesolevate ÜTK vastavaid sätteid ja vajaduse korral tavapäraseid kaubanduses kehtivaid protseduure, mis kehtivad Ostja kui tarbija kaitsmist arvesse võttes.

Kaubamüüja kui tarbija õiguste teostamisele kohaldatakse mutatis mutandis käesolevate ÜTK vastavaid sätteid.

11.3 Tarbijakaebuste kohtuväline menetlemine toimub Müüja poolt allpool toodud kontaktvormi kaudu. Müüja saadab teabe Ostja kaebuse lahendamise kohta Ostja elektroonilisele aadressile.

XII. LÕPPSÄTTED

12.1. Käesolevad Tingimused kehtivad nii, nagu need on sätestatud Müüja veebisaidil tellimuse/lepingu esitamise kuupäeval, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Kui Ostja esitab tellimuse/lepingu pärast TÜKide muutmise kuupäeva, kehtivad TÜKid muudetud kujul.

12.2. Müüjal on õigus muuta neid OPsid oma äranägemise järgi, tingimusel, et OPde muutmine avaldatakse alati veebilehel või veebilehel kuvatakse alati OPd muudetud kujul.

12.3 Ostjad võivad need OP-d igal ajal alla laadida ja säilitada.

 

Need tingimused jõustuvad alates 6. jaanuarist 2023.